ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาผ่านทางระบบ Onebinar ของบริษัท เวอร์ชวล การ์เด้น รูม จำกัด

ท่านตกลงให้บริษัท เวอร์ชวล การ์เด้น รูม จำกัด ( "บริษัทฯ") สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1.เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อกลับสำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ การตลาด และนำเสนอบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม

2.เพื่อใช้ในการติดต่อกับท่าน ในการกรอกแบบสอบถาม หรือประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานสัมมนา

3.เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ความสนใจในการใช้บริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

4.บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้จัดงานสัมมนาที่ใช้บริการ One Binar ของบริษัทฯ
เพื่อให้ทางผู้จัดสัมนาอื่น ประชาสัมพันธ์ การตลาด และนำเสนอบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม

ท่านได้รับทราบจากบริษัทฯ ว่าท่านสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งบริษัทฯ ทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์ หรือทางช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ ตามความสะดวกในการแจ้งของท่าน บริษัทฯได้บริหารจัดการข้อมูลภายใต้กฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่กับบริษัทฯ (นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเวอร์ชวล การ์เด้น)

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาผ่านทางระบบ Onebinar ของบริษัท เวอร์ชวล การ์เด้น รูม จำกัด