coming soon :

วัน

ชั่วโมง

นาที

วินาที

Smart City เมืองอัจฉริยะ พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
user
ผู้เข้าสัมมนา

98 คน

calendar
วันที่สัมมนา

23 พฤศจิกายน 2566 14:00 น.

time
ชั่วโมงสัมมนา

1 ชั่วโมง 30 นาที

video
On-Demand

ผู้บรรยาย

Avatar
คุณณัฐวัตร ชูสุวรรณ

บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน)

Senior Data Consultant

Avatar
คุณสิทธิชัย สุวรรณนุรักษ์

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการความร่วมมือ