coming soon :

วัน

ชั่วโมง

นาที

วินาที

Cluster Monitoring Demo
Live show พาดูสถานะระบบ ปัญหา และแนวทางจัดการ Event ต่าง ๆ ใน Cluster แบบเรียลไทม์ เพื่อให้เห็นภาพในการทำงานของ Cluster มากยิ่งขึ้น
user
ผู้เข้าสัมมนา

80 คน

calendar
วันที่สัมมนา

23 กันยายน 2565 14:00 น.

time
ชั่วโมงสัมมนา

2 ชั่วโมง

video
On-Demand

ผู้บรรยาย

Avatar
คุณสิริชัย มีมุทา

บริษัท บลิชเทค จำกัด

Chief Innovation Officer & Co-Founder

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาผ่านทางระบบ Onebinar ของบริษัท เวอร์ชวล การ์เด้น รูม จำกัด

ท่านตกลงให้บริษัท เวอร์ชวล การ์เด้น รูม จำกัด ( "บริษัทฯ") สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1.เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อกลับสำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ การตลาด และนำเสนอบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม

2.เพื่อใช้ในการติดต่อกับท่าน ในการกรอกแบบสอบถาม หรือประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานสัมมนา

3.เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ความสนใจในการใช้บริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

4.บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้จัดงานสัมมนาที่ใช้บริการ One Binar ของบริษัทฯ
เพื่อให้ทางผู้จัดสัมนาอื่น ประชาสัมพันธ์ การตลาด และนำเสนอบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม

ท่านได้รับทราบจากบริษัทฯ ว่าท่านสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งบริษัทฯ ทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์ หรือทางช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ ตามความสะดวกในการแจ้งของท่าน บริษัทฯได้บริหารจัดการข้อมูลภายใต้กฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่กับบริษัทฯ (นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเวอร์ชวล การ์เด้น)

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาผ่านทางระบบ Onebinar ของบริษัท เวอร์ชวล การ์เด้น รูม จำกัด

ข้อตกลงและเงื่อนไข แพลตฟอร์มสัมมนาออนไลน์

แพลตฟอร์มสัมมนาออนไลน์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Onebinar Platform”) เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้
ที่น่าสนใจผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถรับชมและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านช่องทางดังกล่าวได้

การตกลงสมัครใช้งาน Onebinar Platform ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขแพลตฟอร์มสัมมนาออนไลน์
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) โดยละเอียดแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทุกประการ

ทั้งนี้ บริษัท เวอร์ชวล การ์เด้น รูม จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยผู้ใช้บริการยอมรับการแจ้งเตือนหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผ่านอีเมลล์ และผู้ใช้บริการ
ตกลงยอมรับข้อผูกพันใดๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้หลังจากมีการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

1. การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความรวมถึง

ก. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ชื่อธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

ข. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ ไอดีไลน์

1.2 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

ก. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการตั้งหัวข้อสัมมนา

ข. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิจัยหรือจัดทำสถิติ การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัทฯ การโฆษณาและจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์

ค. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อกลับเพื่อนำเสนอบริการต่างๆ ของบริษัทฯ

1.3 การแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลที่สามใดๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1.2 โดยบุคคลที่สามหมายความรวมถึง บริษัท ออลเดมิคส์ จำกัด และ บริษัท ไทยไอเด็นติตี้ส์ จำกัด

1.4 เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1.2 เท่านั้น

บริษัทฯ จะดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยแจ้งความประสงค์มาที่ บริษัท เวอร์ชวล การ์เด้น รูม จำกัด 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02 257 7000, 02 257 7111 Email : noc@inet.co.th บริษัทฯ จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตราบเท่าที่จำเป็น

1.5 สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย

(3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(4) สิทธิในการคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้

(6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(8) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัท หรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัท ละเมิดสิทธิตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1.6 กรณีบริษัทแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามใดๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มสัมมนาออนไลน์ โดยบุคคลที่สามหมายความรวมถึง

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ดูแล One Binar

บริษัท ออลเดมิคส์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่พัฒนาระบบแพลตฟอร์มสัมมนาออนไลน์

บริษัท วัน เซ็นทริค จำกัด ในฐานะบริษัทที่พัฒนาระบบ Chat Bot ให้กับระบบแพลตฟอร์มสัมมนาออนไลน์

บริษัท ไทยไอเด็นติตี้ส์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่พัฒนาระบบยืนยันตัวตนกลาง ให้กับระบบแพลตฟอร์มสัมมนาออนไลน์

2. การใช้บริการ Onebinar Platform

2.1. Onebinar Platform เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่เป็นเครื่องมือในจัดการสัมมนาออนไลน์เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ในหัวข้อต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีข้อจำกัดการใช้งานตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

2.2. การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Onebinar Platform จำเป็นต้องใส่ข้อมูลการลงทะเบียนที่ให้นั้นเป็นจริง

2.3. การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาในแต่ละหัวข้อ จำเป็นต้องกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมเสมอ

2.4. การเข้าใช้งานระบบ Onebinar Platform ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พบว่ามีการละเมิดหรือการพยายามเข้าสู่ระบบโดยมิชอบ ซึ่งความพยายามที่จะกระทำการใดๆ ดังกล่าวนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกการให้บริการหรือระงับบัญชีผู้ใช้งานได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว

2.5. เงื่อนไขหนึ่งของการใช้งานระบบ Onebinar Platform คือ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ระบบ Onebinar Platform เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ รวมถึงต้องไม่ใช้งานระบบหรือดำเนินการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้ไร้ซึ่งความสามารถ, หรือทำให้ระบบ Onebinar Platform และเว็บไซต์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบ Onebinar Platform และเว็บไซต์ต้องเสียหาย, หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานระบบ Onebinar Platform และเว็บไซต์ของบุคคลอื่นใด นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่พยายามเข้าสู่ระบบ Onebinar Platform และเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

3. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ข้อมูลที่กำหนดหรือแสดงอยู่ใน Onebinar Platform
เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยหมายความรวมถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า
และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือกำหนดอยู่บน Onebinar Platform และเว็บไซต์ โดยไม่จำต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ (ซึ่งรวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า")
บริษัทฯ ไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงไม่อนุญาตให้กระทำการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด์ ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ) หรือใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ

4. การบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูล และข้อห้ามการใช้งาน ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ บริษัทฯ สามารถใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของ Onebinar Platform รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการจากการบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

(1) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้งาน Onebinar Platform สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(2) ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่ามีการขาดความน่าเชื่อถือของผู้ใช้บริการ

(3) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่บัญชีของตนภายในระยะเวลาหนึ่ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

(4) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

5. ข้อจำกัดความรับผิด

5.1. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการใช้บริการของบริษัทฯ ไม่ได้ทำให้ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของสิทธิในบัญชีผู้ใช้งานหรือมีผลประโยชน์ในทรัพย์สินใดๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าความเป็นเจ้าของสิทธิในบัญชีผู้ใช้งานเป็นของบริษัทฯ

5.2. เมื่อผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ Onebinar Platform แล้ว Onebinar Platform จะทำการเก็บรักษาข้อมูลสำหรับการเข้าใช้งานไว้โดยไม่เปิดเผยต่อผู้อื่นหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ หากข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยจากการกระทำของผู้ใช้บริการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำนั้นๆ

5.3. หลังจากบริษัทฯ ให้สิทธิการเข้าใช้งาน Onebinar Platform แล้ว จะถือว่าบัญชีนั้นเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการในการเก็บ เปลี่ยนแปลง และเข้าในงาน Onebinar Platform โดยบริษัทฯ จะไม่เข้าไปดำเนินการใดๆ หากเกิดการสูญหายของข้อมูล และบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการดำเนินการของผู้ใช้บริการเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำนั้นๆ

5.4. การเข้าใช้งานจะต้องทำการเข้าใช้ผ่านทางช่องทางปกติเท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการละเมิดหรือพยายามเข้าสู่ระบบโดยมิชอบ บริษัทฯ สามารถยกเลิกการให้บริการ และหรือ ระงับบัญชีผู้ใช้งานได้ ทั้งนี้ หากการกระทำดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Onebinar Platform ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อบริษัทฯ ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

5.5. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก หรือไม่กระทำการใดๆ อันเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือกฎหมายอื่นใด หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ สามารถยกเลิกการให้บริการ และหรือ ระงับบัญชีผู้ใช้งานได้ และหากการกระทำดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Onebinar Platform ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อบริษัทฯ ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

5.6. บริษัทฯ ไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายแต่อย่างใด เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่และใช้งานได้ทันกาล ทันเวลา การไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและรูปแบบแผนผังใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บน Onebinar Platform ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการใช้ Onebinar Platform โดยผู้ใช้บริการ

6. การรักษาข้อมูลความลับ บริษัทฯ ตกลงที่จะดูแลรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้บริการเพื่อให้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการให้บุคคลใดทราบ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ และ/หรือ เป็นการขอข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

7. ช่องทางการติดต่อ บริษัท เวอร์ชวล การ์เด้น รูม จำกัด 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02 257 7000, 02 257 7111 Email : noc@inet.co.th

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ การตีความและการบังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย